Een sterke basisvorming met ruimte voor differentiatie in een motiverende en krachtige leeromgeving.

Voor elke leerling een coach die leertraject opvolgt en welbevinden monitort én bovendien zorgt voor connectie met het thuisfront.

Een verbindend klimaat door onze persoonlijke aanpak in een sfeer waar iedereen elkaar kent.

De algemene vorming telt 26 uren. De eindtermen die hier behaald moeten worden, zijn dezelfde in alle scholen. Daarnaast zijn er 6 uren die scholen anders kunnen invullen. We houden de keuze bewust beperkt tot 2 uren omdat we ervoor kiezen leerlingen breed te vormen in de eerste graad zodat ze een bewuste keuze kunnen maken in de tweede graad.

We kiezen ervoor om ruimte te maken voor differentiatie om tegemoet te komen aan leernoden (remediëring) én leerwensen (uitdaging). Wat uitdaging betreft, hebben we aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Onze school maakt deel uit van een lerend netwerk hieromtrent.

26u | algemene vorming + leerlab

Lessentabel algemene vorming

1e leerjaar 1e graad
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 1u
Aardrijkskunde 2u
STEM 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 4u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 1u
Levensbeschouwing 2u
Mens en samenleving (economie  -burgerschap) 1u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

4u | Strategie, ICT & differentiatie

Vanaf dag 1 leren we leerlingen plannen en zetten we in op leerstrategieën. De coaches sturen systematisch bij zodat leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen voor een succesvolle onderwijsloopbaan.

Verder zorgen we ervoor dat elke leerling voldoende ICT-vaardigheden verwerft om goed om te gaan met de chromebook die ze in bruikleen krijgen maar bovendien ook om stevig in de schoenen te staan voor actieve deelname aan onze snel evoluerende maatschappij.

Het gepersonaliseerd leren wordt hier extra in de verf gezet. Er wordt geremedieerd of uitgedaagd naargelang de leernoden of leerwensen. We gaan ervoor om het beste uit elke leerling te halen.

LEERLAB (les)   

Gedurende 6 lestijden per week doorbreken we het traditionele lespatroon. Tijdens leerlab gaan leerlingen zelfstandig aan de slag.

De leerkrachten coachen en staan klaar voor vragen of extra uitleg. Dit begeleid zelfstandig leren stimuleert leerlingen om hun leerstof actief te verwerken en in te oefenen. We kunnen hier verregaand differentiëren om elke leerling via een gepersonaliseerd leertraject te brengen tot maximale leerwinst. Op die manier blijven leerlingen gemotiveerd en helpen we hen op weg naar zelfsturend leren.

2u | keuze

STEM engineering

Uitdaging op vlak van wiskunde en wetenschappen. In een hoogtechnologische context wordt gewerkt aan een leerlijn programmeren en computationeel denken in combinatie met wetenschap.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

STEM wetenschap

Als groene school leggen we accent op het milieu en klimaat. Werken we aan projecten én steken we de handen uit de mouwen in de groene zones op het schooldomein.

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

Ondernemerschap

Sociale, culturele, ondernemende én vrije projecten zoals bv. het ontwikkelen van een escape room. Het kan gaan om een persoonlijk project of groepsproject.

Latijn

In Latijn ontwikkel je je talenkennis en maak je kennis met de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed ervan op onze samenleving.