Een sterke basisvorming met ruimte voor differentiatie in een motiverende en krachtige leeromgeving.

Voor elke leerling een coach die leertraject opvolgt en welbevinden monitort én bovendien zorgt voor connectie met het thuisfront.

Een verbindend klimaat door onze persoonlijke aanpak in een sfeer waar iedereen elkaar kent.

De basisvorming telt 25 uren en het keuzegedeelte 5 uren. De eindtermen die hier behaald moeten worden, zijn dezelfde in alle scholen. Daarnaast zijn er 2 uren die scholen anders kunnen invullen. We kiezen ervoor om hier ruimte te maken voor differentiatie om tegemoet te komen aan leernoden (remediëring) én leerwensen (uitdaging). Wat uitdaging betreft, hebben we aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen. Onze school maakt deel uit van een lerend netwerk hieromtrent.

25u | basisvorming + leerlab

Lessentabel basisvorming

2e leerjaar 1e graad 25u
STEM: wiskunde – wetenschappen – techniek
Wiskunde 4u
Natuurwetenschappen 2u
Aardrijkskunde 1u
STEM 2u
Talen
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Artistieke en lichamelijke vorming
Artistieke vorming 1u
Lichamelijke opvoeding 2u

2u | Strategie, ICT & differentiatie

Vanaf dag 1 leren we leerlingen plannen en zetten we in op leerstrategieën. De coaches sturen systematisch bij zodat leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen voor een succesvolle onderwijsloopbaan.

Verder zorgen we ervoor dat elke leerling voldoende ICT-vaardigheden verwerft om goed om te gaan met de chromebook die ze in bruikleen krijgen maar bovendien ook om stevig in de schoenen te staan voor actieve deelname aan onze snel evoluerende maatschappij.

Het gepersonaliseerd leren wordt hier extra in de verf gezet. Er wordt geremedieerd of uitgedaagd naargelang de leernoden of leerwensen. We gaan ervoor om het beste uit elke leerling te halen.

LEERLAB (les)   

Gedurende 6 lestijden per week doorbreken we het traditionele lespatroon. Tijdens leerlab gaan leerlingen zelfstandig aan de slag.

De leerkrachten coachen en staan klaar voor vragen of extra uitleg. Dit begeleid zelfstandig leren stimuleert leerlingen om hun leerstof actief te verwerken en in te oefenen. We kunnen hier verregaand differentiëren om elke leerling via een gepersonaliseerd leertraject te brengen tot maximale leerwinst. Op die manier blijven leerlingen gemotiveerd en helpen we hen op weg naar zelfsturend leren.

5u | keuze basisoptie

STEM-wetenschappen
science & research

In deze optie leer je abstract en probleemoplossend denken, observeren en analyseren. Een uitdaging voor je brein!

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics

STEM technieken
robotica

Deze optie biedt een praktische kennismaking met de wereld van technologische innovaties. Accent ligt op creëren en vormgeven.

Economie en organisatie

Deze optie laat je kennismaken met het bedrijfsleven en wakkert je ondernemingszin aan.

Moderne talen en wetenschappen

In de moderne krijg je een brede vorming waar je alle kanten mee uit kan. Je krijgt uitbreiding met drie uren talen (Engels, Frans en Nederlands) én twee uren wetenschappelijk project.

Klassieke talen : Latijn

Kiezen voor latijn is kiezen voor een klassieke vorming waar je alle kanten mee uit kan.