Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen.

In de lessen is er dus veel ruimte voor eigen inbreng, aangezien we steeds vertrekken vanuit jouw leefwereld. Die leefwereld verklaren we en vergelijken we met andere mensen en culturen.

Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. Naast je eigen inbreng dient ook de actualiteit als uitgangspunt.

Basisvorming

We blijven inzetten op een degelijke, gestructureerde basisvorming waarbij we horizontale samenhang versterken door over de vakken heen te werken.

Leerlab   

In dit leerlab zetten we in op de vele ICT-eindtermen die in de tweede graad bereikt moeten worden. We koppelen de leerinhouden ICT op een flexibele manier aan verschillende vakken (flex) zodat de theorie onmiddellijk kan toegepast worden in de praktijk, aldus integratie van ICT-vaardigheden in de diverse vakken. Tijdens het leerlab maken we ook ruimte voor coaching (met inbegrip van leercompetenties) en projecten (met inbegrip van ondernemingszin) en werken we aan het zelfsturend leervermogen van leerlingen.

Troeven

  • Kleine klasgroepen waardoor maximale differentiatie mogelijk is.
  • Ruimte voor individuele inbreng van de jongere.
  • Studiecoaching.

Lessentabel

Vakken Uren
STEM: wiskunde – wetenschappen
Wiskunde 4u
Fysica 1u
Biologie 1u
Chemie 1u
Aardrijkskunde 1u
Talen
Nederlands (m.i.v. burgerschap) 5u
Frans 3u
Engels 2u
Mens en maatschappij
Geschiedenis 2u
Levensbeschouwing 2u
Economische en financiële competenties (1u op de graad) 1u-0u
Cultuur en expressie (1u op de graad) 0u-1u
Gedrags- en sociale wetenschappen 3u
Filosofie 1u
Kunstbeschouwing 1u
Lichamelijke vorming
Lichamelijke opvoeding 2u
Leerlab ICT & flex     2u